– Voksne bidrar til mobbing av barnehagebarn

Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Opp mot 12 prosent av norske barnehagebarn mobbes. Og det er ikke bare barnehagebarna som står for mobbingen, viser forskningsrapport.

– Barn lytter til og observerer hva vi voksne gjør. De gjør som vi gjør, ikke som vi sier. Da må vi også være gode rollemodeller, sier Lou Cathrin Norreen, rådgiver i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), et statlig, nasjonalt organ for foreldre med barn i barnehage.

Minst en av ti barnehagebarn krenkes

Lou Cathrin Norreen. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Mellom ti og tolv prosent av barn i norske barnehager utsettes for mobbing og krenkelser, ifølge et forskningsprosjekt i regi av Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder, hvor også FUB har vært involvert. Forskningsprosjektet gikk mellom 2013 og 2015.

Les også: Derfor blir noen barn mobbere

les også
Baby Boston har en hårmanke som får folk til å måpe!

– Vi lener oss på definisjonen som forskningsrapporten fra Kristiansand bruker: «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.» Barna i forskningsprosjektet forteller at det å ikke ha venner og ikke få være med i leken, er det verste som kan skje i barnehagen, sier Norreen.

– Bagatelliserer og overser

Tidligere var det ikke vanlig å hverken tro på eller snakke om at mobbing i barnehagen skjer, påpeker Norreen. Men dette forskningsprosjektet viste at mobbing finner sted i langt større grad enn man trodde. Et hovedfunn var at også voksne i barnehagen bidrar til mobbingen.

– Voksne mobber, bevisst og ubevisst, ved å bagatellisere barns opplevelser og følelser, ved å overse barn som ikke blir inkludert, ved å sette merkelapper på barn og peke ut syndebukker i barnegruppa. De mobber ved bruk av kroppsspråk, mimikk, stemmebruk og øyekast, sier Norreen.

IKKE BARE BARN SOM MOBBER BARN: – Voksne mobber, bevisst og ubevisst, ved å bagatellisere barns opplevelser og følelser, ved å overse barn som ikke blir inkludert, ved å sette merkelapper på barn og peke ut syndebukker i barnegruppa, sier Lou Cathrin Norreen. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Smittsomme holdninger

Norreen sier voksnes holdninger til et barn påvirker de andre barnas holdninger til barnet. Det gir de ansatte i barnehagen et særskilt ansvar for å være bevisst på hvordan de omtaler og oppfører seg mot andre.

– Voksne må jobbe med egne holdninger til barn. Verdisynet må prege handlingene våre. I tillegg må de være tett på barna. Man må følge med på det som skjer i barnehagegruppa og anerkjenne at utstøtelse og krenkelser skjer. Det er også viktig å ta barnas opplevelse av utestengelse og mobbing på alvor, fortsetter Norreen.

– Ikke intensjonelt

Barn krenker og mobber hverandre gjennom å stenge hverandre ute fra lek, kalle hverandre nedsettende ting eller himle med øynene, ifølge Norreen.

– Dette er ikke intensjonelt. Det er ulike grunner til at barn ekskluderer og krenker andre barn. Hva omgivelsene rundt dem formidler av verdier og holdninger har stor betydning. De voksnes væremåte spiller inn. Barn kan også ekskludere andre fordi de frykter for sin egen posisjon i leken, sier Norreen.

Psykologen: Mobbing kan ikke forbys, men må håndteres

Alvorlige følger

les også
Valg 2017: Hva vet barna om politikk?

Rådgiveren peker på alvorlige konsekvenser av mobbingen. På kort sikt kan det være tristhet, angst, depresjon eller mer utagerende oppførsel, som sinne, frustrasjon og vold. På lengre sikt ser man at mobbing også kan føre til selvmord, selvmordsforsøk, selvskading. Elever i en tidligere undersøkelse som ble spurt om skolefrafall i videregående, oppga mange mobbing som årsak. I foruroligende mange tilfeller hadde mobbingen startet allerede i barnehagen. 

Foreldre og hele barnegruppa må involveres når mobbing avdekkes.

– Hvis barn er trygge i barnehagen blir de mer åpne for det som skjer rundt dem og våger å delta i lek og aktiviteter. Barn som er trygge, aktive og deltakende, lærer mer enn engstelige og usikre barn. Det er viktig å ta mobbing og krenkelser i barnehagen på alvor, sier Norreen.

– Kan ikke late som 

Ingrid Lund. Foto: Cathrine Sviggum

Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, forteller at tallet på mobbing i barnehagen varierer mellom seks og tolv prosent i nyere nasjonal og internasjonal forskning. Årsaken til spriket skyldes de mange ulike måtene å måle mobbing på og at undersøkelsene bruker forskjellige forskningsmetoder og perspektiv. 

– Målet er at vi om noen år har utarbeidet en felles stor undersøkelse som kan gi sammenlignbare resultater, sier Lund.

Hun mener det er svært alvorlig når forskning viser at også voksne bidrar til krenkelser. 

les også
Hvor lett er det for barn å lære to språk?

– Ledere og kolleger har ansvar for å se, gripe inn, følge opp og støtte barn som krenkes av voksne i barnehagen. Det må enda tydeligere frem i alt fra utdanning til kompetansehevingsløp for ansatte i barnehagen, sier Lund. 

Psykologen: Hvorfor snakker vi forskjellig til gutter og jenter?

Holdninger, kunnskap og handling er tre nøkkelord i mobbeforebyggende arbeid. 

les også
Er det farlig å spise snø?

– Vi kan ikke late som om mobbing ikke skjer. Kunnskapen vi har om betydningen av barns lek som grunnlag for positiv utvikling, bør gi klare føringer for voksnes arbeid i barnehagen. Trygghet er helt avgjørende for å føle seg inkludert, sier Lund. 

Hever kompetansen

Nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sier at barnehagebarn er svært sårbare for voksnes verbale kommunikasjon og kroppsspråk. 

Hege Valås. Foto: Tom Egil Jensen/UDF

– For små barn er det umulig å fortelle om disse hendelsene til andre. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at alle som jobber i barnehagen har kunnskap om barn og om hvordan deres egen kommunikasjon virker inn på barns opplevelse av seg selv, sier Valås. 

Hun understreker at personalet må ha tid til å kommunisere med hverandre om praksisen, og til å veilede personal som har uheldige måter å kommunisere med barn på.

les også
Jessica Biel og Justin Timberlake har startet samlivslære med toåringen

– Utdanningsforbundet jobber for å heve kompetansen i barnehagen. Mange stillinger i barnehagen har ingen kompetansekrav knyttet til seg. I tillegg er det mange steder en knapp bemanning. Manglende kompetanse og tid er de viktigste risikofaktorene for denne formen for uheldig kommunikasjon mellom barn og voksne, sier Valås.

Mobbeombud fra høsten

– Mobbing i barnehagen er uakseptabelt, og står høyt på agendaen, forsikrer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Jan Tore Sanner. Foto: Cicilie S. Andersen / VG
 

Fra høsten 2018 blir det fylkesvise mobbeombud, som skal bistå barnehager, skoler, barn og foreldre i saker som gjelder mobbing. Ombudene skal også bidra til å bygge gode sosiale miljø som forebygger mobbing. 

les også
Er barnet under 2 år? Da bør du droppe skjermtid

– Barnehagen skal være et trygt sted, der barna har gode hverdager, får leke og utvikle seg. Mobbing i barnehagene er like alvorlig som mobbing i skolen, og kan gi alvorlige konsekvenser, sier Sanner.

– Hvilke tiltak gjør dere for å forebygge og jobbe mot mobbing av barn i barnehagen?

– I den nye rammeplanen for barnehager som kom i fjor høst er det tydelig fastslått at ansatte i barnehagene skal stoppe, følge opp og forebygge mobbing. Det er også viktig at foreldre og ansatte i barnehagen snakker sammen om mobbesituasjoner og finner gode løsninger, sier Sanner.

Flere barnehagelærere

Sanner mener styrking av de voksnes kompetanse til å forebygge og løse mobbesaker er det viktigste tiltaket i arbeidet mot mobbing i barnehagen.

les også
Lykkelig over å droppe barnehagen

– Ettersom mobbing i barnehage ofte dreier seg om utestenging fra lek er det viktig med nok voksne i barnehagene, samt flere barnehagelærere som kan fange opp problemer og lære barna gode sosiale ferdigheter og inkluderende lek, sier Sanner.

Les også: Slik lærer du barna å håndtere konflikter

Tidlig innsats

Regjeringen har doblet støtten til Barneombudets arbeid mot mobbing for å sikre nødvendig hjelp til mobbeofrene og deres familier. I tillegg har flere frivillige organisasjoner som arbeider mot mobbing fått økt støtte, eksempelvis telefontjenesten «snakkommobbing» i regi av Blå Kors, ifølge Sanner.

les også
Så tidlig kan du begynne med barnevakt

– I barnehagen skal barna utvikle sosiale ferdigheter, hvordan vi omgås hverandre og lære å håndtere uenighet. Tidlig innsats mot mobbing allerede i barnehagen er viktig, ikke bare for å unngå mobbing i barnehagen, men fordi det kan forebygge mobbing senere.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .